2012. gada 30.jūnijā no 10.00 līdz 14.00

Liepājas Olimpiskā centra Tango zālē notika

Liepājas pilsētas un Grobiņas novada

iedzīvotāju forums “ES mūsmājās”

Aicinām arī Tevi piedalīties forumā, papildinot tur izteiktās idejas! Iepazīsties ar Foruma materiāliem un izsaki savu ideju rakstot vēstuli uz adresi liepajasfonds@gmail.com

Nr.

Darba grupas nosaukums

Problēmas

Risinājumi

1.       

Pārvietošanās, transports, mobilitāte

(grupas vad. Jānis Neimanis)

·         Slikta ceļu kvalitāte novados.

·         Nav tieša transporta savienojuma ar Eiropas valstīm. (10 balsis);

·         Nesakārtoti autoceļi reģiona un valsts līmenī.

·         Jāsakārto iekšējie ceļi uz Liepāju

·         A9 sakārtošana un paplašināšana

·         Liepājas ostas un lidostas piedāvājums un nokļūšana

·         Liepājas – Klaipēdas – Ventspils šosejas sakārtošana

·         Prāmju satiksme ar Skandināviju

·         Uzņēmēju pasūtījuma trūkums

·         „Ēnošanas” attīstība

·         Pasūtījuma trūkums no pašvaldības (13. balsis)

 

Problēma – „Nesakārtoti autoceļi reģiona un valsts līmenī”

Labākie risinājumi:

1.      Autoceļu fonda atjaunošana, finansējuma nosacījumu pārdale par labu pašvaldībām,

2.      Finansējuma pieejamība valsts reģionu un zemākas kategorijas autoceļiem,

3.      Iespējas pašvaldībām ES finansējumu ieguldīt pēc nepieciešamības valsts autoceļos un kompleksa problēmu risināšana,

4.      Liepājas un Grobiņas novada transporta mobilitātes programmas izstrāde

 

2.       

Dzīves vides kvalitāte – videi draudzīgs dzīves veids, dzīves vide,  dabas vide                                      (grupas vad. Ineta Stadgale)

·         Neapmierinoša dzeramā ūdens kvalitāte (Gavieze, Velnciems, Karosta).

·         „Lauku sētai pilsētā” tirgum nepiemērots aprīkojums.

·         Notekūdeņu sistēma nespēj savākt virszemes notekūdeņus, notiek teritoriju applūšana (Dubeņi, Gavieze, Zirņu iela, dārziņu kooperatīvs Zaļājā birzē);

·         Neapmierinošs lauksaimniecībā izmantojamo zemju stāvoklis (meliorācijas būves, bebru aizsprosti, īpašnieku nolaidība).

·         Liepājas ezera un pļavu unikālo vērtību vāja popularizēšana un izmantošana. (4 balsis);

·         Videi draudzīgas audzināšanas nepietiekamība sabiedrībā (patērētāju sindroms), grafiti.  (2 balsis);

·         Nesakārtota pludmale ārpus peldvietām ar Zilo karogu (Medze, Šķēde, Velnciemā nav pieejamības). (11 balsis);

·         Nepietiekams apgaismojums ziemā un tumšajā laikā gan laukos, gan Liepājas centrā (15 balsis);

Problēma   „Nepietiekams apgaismojums ziemā un tumšajā laikā laukos un Liepājas centrā”

Labākie risinājumi:

1.      Audzināšanas programma „Par gaišu un drošu Liepāju, Grobiņu” ar devīzi:  gaisma=komforts+drošība Skola kā galvenais sadarbības organizētājs ar ģimeni un sabiedrību

2.      Ierīkot apgaismojumu ar sensoriem pie dzīvojamām mājām un sabiedriskām ēkām, kas neatrodas uz maģistrālajām ielām un ceļiem, lai ēkas ir kā gaismas avoti.

3.      Pašvaldībai, turpinot apgaismojuma programmas, izmantot arī laternas, kuras papildus darbina saules vai vēja baterijas.

 

3.       

Sabiedrības veselība, veselīgs dzīves veids (grupas  vad. Dzintra Vecbaštika)                              

·         Nepietiekama informācija par slimību riska faktoriem – atkarībām, informācijas pasākumi par NVO darbu. (2 balsis);

·         Iedzīvotāju atkarību problēmas;

·         Sabiedriskais transports veselības iestāžu apmeklējumam (vajadzīga pārsēšanās, lai nokļūtu) (3 balsis);

·         Veselīga dzīvesveida popularizēšana – informācijas trūkums par veselīgu produktu iegādes iespējām (8 balsis);

·         Nepietiekamas fiziskās aktivitātes. (6 balsis);

·         Alkohola un nikotīna ierobežošana jauniešiem

·         Veselīga un pietiekama uztura kontrole skolās

·         Skolēnu vecāku izglītošana par veselīgu uzturu

·         Nepietiekams ģimenes budžets uztura nodrošināšanai

·         Maznodrošināto pieejamība fiziskām aktivitātēm

·         Veselības pakalpojumu pieejamība

·         Nepietiekama palīglīdzekļu iegāde par pieņemamām cenām

·         Nepietiekma informācija par ekoloģiski tīriem produktiem un to iegādi

·         Jauniešu nepietiekama nodarbinātība vasarā.

 

4.       

 Izglītība (formālā – pirmsskola, vispārējā,, profesionālā,  neformālā – interešu izglītība, mūžizglītība)                       

(grupas vad.  Laila Urbāne)

·         Vietu trūkums PII un to pieejamības ierobežojumi atkarībā no deklarētās dzīves vietas.  (1 balss);

·         Pamatizglītības līmenī nav iespējams apgūt atsevišķas profesionālās iemaņas.  (1 balss);

·         Skolas un pašvaldības savā strapā konkurē

·         Novados trūkst  profesionālās izglītības pieejamība

·         Korekcijas izglītības programmu trūkums pamatizglītībā

·         Sabiedrības kūtrums iesaistīties mūžizglītībā un interešu izglītībā

·         Dublējas interešu izglītības piedāvājums skolās un speciālās izglītības iestādēs (SIC, PIC, BJC)

·         Trūkst tehniskās jaunrades piedāvājuma Grobiņā

 

Problēma – „Nesakārtota pludmale ārpus Zilo karogu peldvietām”

Visi risinājumi:

·         Izmaiņas normatīvajos aktos saistībā ar īpašumtiesībām, lai varētu realizēt labiekārtošanas projektus,

·         Regulāras talkas,

·         Lielākas tiesības pašvaldībām rīkoties, lielāka politiskā un sabiedrības ieinteresētība,

·         Regulāra informācija pludmalē,

·         Sabiedrības informēšana par šķēršļiem, problēmām, risinājumiem, aptaujas,

·         Atdzīvināt kādreiz izveidoto infrastruktūru, piemēram „Dzintara taku”,

·         glābšanas dienestu ne tikai peldvietās, bet visā pludmalē,

·         vides aktīvisti un sabiedrība vairāk iesaistās labiekārtošanā, vairāk projektu, kas veicinātu skolēnu un bezdarbnieku iesaistīšanos pludmales sakārtošanā,

·         LEADER finansējuma piesaiste lauku NVO un pašvaldībām,

·         Pludmalei piegulošo zemju īpašnieku iesaiste un zvejnieku iesaiste

·         Zaļās domāšana attīstība sabiedrībā, pludmales zaļās zonas aizsardzība

·         Mazināt jūras piesārņojumu,

·         Mazināt krasta eroziju

5.       

Kultūra, atpūta, brīvais laiks, sports, fiziskā kultūra

(Grupas vad.  Miks Magone, Zane Ģirne)

·         Nepamierinoša kultūras pasākumu koordinācija (6 balsis);

·         Zema kultūras produktu kvalitāte (5 balsis);

·         Zems ar kultūru saistīto servisa pakalpojumu kvalitātes līmenis (nelaipnība, valodas nezināšana, u.c.);

·         Slikta kultūras un sporta infrastruktūras pieejamība – cenas, vietas.. (4 balsis);

·          Mikrorajonos trūkst informācijas par kultūras pasākumiem pilsētā. (4 balsis);

 

Problēma – „Nav tieša transporta savienojuma ar Eiropas valstīm”

Visi risinājumi:

·         Piedāvājuma  palielināšana un dažādošana, kas ved sev līdzi pakalpojumu lietotājus:

·         Kultūra (jaunā koncertzāle),

·         Kūrorts (+ medicīnas tūrisms),

·         Vikingu mantojums

·         Aktīvā atpūta (riteņbraukšana un nūjošana)

·         Liepājnieki, grobiņnieki, kurzemnieki, lietuvieši

·         Labvēlīgi apstākļi starptautiskajiem pasažieru un kravu pārvadājumiem (nodokļu atlaides, tarifi zemāki nekā citiem, lobijs valdībā)

·