Programma "Skolotājs"

Ikviens dzīves laikā satiek cilvēkus, kuri īstajā brīdī pasaka īstos vārdus, ievirza īstajās „sliedēs”, iemāca to, kas palīdz dzīvot. Daļa šo cilvēku pēc profesijas ir skolotāji. Citi ir tādi pēc aicinājuma. Ja satikts Skolotājs, kurš tāds ir gan pēc profesijas, gan arī pēc aicinājuma, esam laimīgi un pateicīgi, visu mūžu atceroties iemācīto – zināšanas noteiktā mācību priekšmetā, attieksmi, prasmes. Šādi Skolotāji ir katrā skolā un viņu piemiņu ir būtiski iemūžināt, lai veidotos pilnīga laikmeta aina un pagātne, iedvesmodama tagadni, veidotu nākotni. Būtiski ir atbalstīt arī šobrīd strādājošos skolotājus.

Ziedojot šai programmai izmantojiet rekvizītus:

Liepājas Novada fonds, reģ. nr. 40008117203  

Luminor banka

konts LV70RIKO0002013133741

 

Programmas apraksts

 Programmas mērķis – celt pedagogu profesijas prestižu, sniegt skolotājiem iedvesmu un atbalstu darbā.

 Programmas uzdevumi:

  1. Popularizēt izcilu skolotāju darbu un pieredzi, ļaut ikvienam pateikties savam skolotājam, saglabāt atmiņas par skolotājiem un viņu ieguldījumu kopienas attīstībā. 
  2. Palīdzēt skolotājiem kvalitatīvi un profesionāli veikt savu darbu.

 Aktivitātes

  1. Atmiņu saglabāšana

Iespiesti materiāli un vietēja mēroga pasākumi par izcilu pedagogu darbību.

2. Atbalsta programma skolotāju darbam

Autoratlīdzība par savu metodisko materiālu izstrādi un atbalsts skolotāju sadarbības veicināšanai un veidošanai Latvijā

3. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana

Vēstures materiālu digitalizācija

Vides izglītības projektu konkursa rezultāti

Projektu konkursa norisi atbalstīja Liepājas pašvaldības administrācijas vides daļa, SIA Liepājas RAS un PS Vides pakalpojumu grupa. Projektu vērtēšanas komisija lēma atbalstīt trīs no iesniegtajiem projektiem par kopējo summu 600,00 EUR.

1. Tiks izstrādāta mācību spēle “Izspēlē vidi pilsētā!”, kuras dalībnieki, modelējot pilsētu, mācīsies par ilgtspējīgas vides veidošanos pilsētā un par dabas, cilvēku un cilvēku veidoto struktūru savstarpējo saistību. Spēles adaptēšana notiks sadarbībā ar Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolas skolēniem un skolotājiem.

2. Biedrība “Mazais liepājnieks” bērnudārza “Mazulītis” un Liepājas 8. vidusskolas skolēniem visa mācību gada laikā organizēs aktivitātes par atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas iespējām, kā arī par materiālu atkārtotu izmantošanu. Bērniem palīgā nāks Eko pele.

3. Jau 14. augustā Liepājas Jauniešu mājas apmeklētāji varēs piedalīties meistarklasē pie amatnieka Kaspara Zvirbuļa par dažādu trauku un cita veida iepakojuma veidošanu no bērza tāss. Dalībnieki varēs iemācīties, kā pareizi iegūt bērza tāsi, kā to apstrādāt un izmantot interesantu lietu gatavošanā. Pasākumu organizē biedrība “Latvijas vairogi”

Vides izglītības projektu konkurss. Pagarināts pieteikumu iesniegšans termiņš

Projektu konkursa mērķis ir veicināt vides izglītības aktivitāšu kvalitāti un kvantitāti Liepājas un apkārtējo novadu izglītības iestādēs. Tāpēc otrais projektu konkurss programmā Skolotājs veltīts vides izglītībai.

Līdz 2020 gada 19. jūnijam tiek gaidīti pieteikumi projektiem, par vides izglītības metodisko materiālu izstrādi vai praktisku vides izglītības aktivitāšu realizēšanu. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 10. jūlijam!

Pirmajā prioritātē – par metodisko materiālu izstrādi kādam mācību priekšmetam vai interešu izglītības nodarbībai – atbalsts 300,00 EUR paredzēts autoratlīdzībai materiāla autoram.
Otrajā prioritātē – par prakstisku vides izglītības aktivitāšu realizēšanu – atbalsts 150,00 EUR paredzēts materiāliem.

Aizpildīta pieteikuma veidlapa un budžets, skenēta organizācijas reģistrācijas apliecība vai individuālā skolotāja CV jānosūta tikai elektroniski uz e-pastu liepajasfonds@gmail.com

Vides izglītības projektu konkursa nolikums

Vides izglītības projekta pieteikuma anketa

 

Konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu pieejamas piesakoties pa e-pastu liepajasfonds@gmail.com

 

 

Projektos izstrādātie metodiskie materiāli

 

Projektu konkursā tika apstiprināti un realizēti 3 projekti. Tajos izstrādātie metodiskie materiāli pieejami mācību iestāžu mājas lapās.

1. Projekts “Domāt efektīvi” paredz izstrādāt metodisko materiālu, kas būs izmantojams visos mācību priekšmetos kā palīgs, lai mācītu skolēniem apgūt dažādas domāšanas stratēģijas. materiālā tiks apskatītas kritiskās un radošās domāšanas stratēģijas, kā arī problēmrisināšanas paņemieni. Materiāla apgūšana palīdzēs skolēniem veikt klases darsbus un patstāvīgos darbus dažādos mācību priekšmetos. Metodiskā materiāla autori – DALP5. vidusskolas skolotāji Juta Birzniece un Agnis Timermanis

Informācija par izstrādāto materiālu …

2. Projekts “LIteratūras stundas, kurās cilvēkam cilvēku jāsatiek” paredz izstrādāt metodisko materiālu, kā ar skolēniem runāt par tikumiem un vērtībām latviešu valodas un literatūras stundās, izmantojot dažādus literāros darbus. Materiāla autores – Raiņa 6. vidusskolas skolotājas Sigita Stefana un Daiga Muižule.

Informācija par izstrādāto materiālu šeithttp://citadaskola.lv/literaturas-stundas-kuras-cilvekam-cilveku-jasatiek/  Plašāka informācija sazinoties ar autorēm.

3. Projekts “Interaktīvā spēle Mans kalendārs” paredz izstrādāt un pilnveidot metodisko materiālu pirmsskolai par kalendāra izmantošanu pirmsskolas audzēkņu lietpratības veicināšanai. Katram bērnam individuāli izmantojamais kalendārs palīdz veidot izpratni par laiku, norisēm dabā un cilvēka dzīvē. Bērnībā mācīšanās procesā būtiskākais ir paša bērna tiešā pieredze, mijiedarbība ar vidi, kas notiek ar maņu orgānu palīdzību. Bērna pieredze veidojas, saņemot daudzus sensoros kairinājumus un veicot to garīgu pārstrādi. Tā veidojas priekšstats, emocijas, jūtas, attīstās griba, veidojas attieksmes. Materiāla autore – pii “Saulīte” metodiķe Kristīne Ūtrupa.

 Informācija par izstrādāto materiālu  šeithttp://www.lpii-saulite.lv/c49/aktualitates/  Plašāka informācija, sazinoties ar autori.

Pirmais projektu konkurss

Līdz 2019. gada 15. decembrim tiek gaidīti pieteikumi projektiem, kuri palīdz saglabāt atmiņas par izcilu pedagogu darbu un novērtēt viņu ieguldījumu kā arī projektiem par izglītības iestādēs izmantojamu metodisko materiālu izstrādi.

Pirmā prioritāte – vietēja mēroga pasākumi par izciliem pedagogiem un viņu darbību. Atbalsts 150,00 EUR paredzēts materiāliem vai pakalpojumiem.
Otra prioritāte – materiālu izdošana par vietējiem izciliem pedagogiem un viņu darbu. Atbalsts 150,00 EUR paredzēts pakalpojumiem.
Trešā prioritāte – izglītības iestādēs izmantojamu metodisko materiālu izstrāde. Atbalsts metodiskā materiāla autoram 500,00 EUR paredzēts autoratlīdzībai. Izstrādātajiem materiāliem būs jābūt publiski pieejamiem, pēc to izstrādes un aprobācijas.
Lai pieteiktu projektu, jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un budžets papīra formātā, kas kopā ar organizācijas reģistrācijas apliecības kopiju vai neformālās grupas, vai individuālā skolotāja CV jānosūta pa pastu uz Liepājas Novada fondu (Uliha 18 – 5, Liepāja LV – 3401) un elektroniski uz e-pastu liepajasfonds@gmail.com

 Pieteikums vietēja mēroga skolotāju piemiņas pasākumu organizēšanai iespējams iesniegt līdz 2020. gada beigām.

Projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

konsultācijas par pieteikumu sagatavošanu pieejamas piesakoties pa e-pastu liepajasfonds@gmail.com

 

Projektu konkursa rezultāti. Apstprinātie projekti 3. prioritātē.

Līdz mācību gada beigām – 2020. gada 31. augustam tiks realizēti trīs projekti:

1. Projekts “Domāt efektīvi” paredz izstrādāt metodisko materiālu, kas būs izmantojams visos mācību priekšmetos kā palīgs, lai mācītu skolēniem apgūt dažādas domāšanas stratēģijas. materiālā tiks apskatītas kritiskās un radošās domāšanas stratēģijas, kā arī problēmrisināšanas paņemieni. Materiāla apgūšana palīdzēs skolēniem veikt klases darsbus un patstāvīgos darbus dažādos mācību priekšmetos. Metodiskā materiāla autori – DALP5. vidusskolas skolotāji Juta Birzniece un Agnis Timermanis

2. Projekts “LIteratūras stundas, kurās cilvēkam cilvēku jāsatiek” paredz izstrādāt metodisko materiālu, kā ar skolēniem runāt par tikumiem un vērtībām latviešu valodas un literatūras stundās, izmantojot dažādus literāros darbus. Materiāla autores – Raiņa 6. vidusskolas skolotājas Sigita Stefana un Daiga Muižule.

3. Projekts “Interaktīvā spēle Mans kalendārs” paredz izstrādāt un pilnveidot metodisko materiālu pirmsskolai par kalendāra izmantošanu pirmsskolas audzēkņu lietpratības veicināšanai. Katram bērnam individuāli izmantojamais kalendārs palīdz veidot izpratni par laiku, norisēm dabā un cilvēka dzīvē. Bērnībā mācīšanās procesā būtiskākais ir paša bērna tiešā pieredze, mijiedarbība ar vidi, kas notiek ar maņu orgānu palīdzību. Bērna pieredze veidojas, saņemot daudzus sensoros kairinājumus un veicot to garīgu pārstrādi. Tā veidojas priekšstats, emocijas, jūtas, attīstās griba, veidojas attieksmes. Materiāla autore – pii “Saulīte” metodiķe Kristīne Ūtrupa.

 

Informācija par izstrādātajiem materiāliem būs pieejama fonda mājas lapā pēc projektu realizācijas.

2019. gada Liepājas universitātes konference "Piemares ļaudis un likteņi" 24. un 25. oktobrī

 Liepājas Universitātes konferencē “Piemares ļaudis un likteņi” šogad īpaša vieta atvēlēta referātiem par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Tiks skartas problēmas, iespējas un izvērtēta šī mantojuma daudzveidība.

Šogad 24. un 25. oktobrī notiek Liepājas Universitātes 4. konference par Kurzemes ļaužu vēsturi, valodu un kultūru. Konferences otrajā dienā – 25. oktobrī no 13.30 – 15.00 LiepU 227. auditorijā notiks konferences sēde, kas veltīta tieši nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. Ar referātiem uzstāsies Ilga Skābarde, Signe Pucena un Verners Bokums. Pēc referātiem notiks diskusija par kultūras mantojuma saglabāšanas iespējām Liepājā. Tas būs ieskaņas pasākums nākošā gada sākumā plānotajam  Kultūras forumam, ko organizēs Liepājas Novada fonds.

Liepājas Novada fondā šogad sāk aktīvu darbību programma “Skolotājs”. Tajā tiks organizēti nelieli projektu konkursi gan izcilu pedagogu piemiņas saglabāšanai un viņu ieguldījuma novērtēšanai, gan šodien strādājošo skolotāju radošā darba atbalstam. Atsevišķa līdzekļu daļa no šīs programmas tiks atvēlēta nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un apzināšanas projektiem, tāpēc Liepājas Novada fonds aicina piedalīties konferencē ikvienu, kuram rūp nemateriālā mantojuma saglabāšana un ir idejas, kā to darīt labāk un efektīvāk.

 konferences programma

Akcija "Pastāsti par savu skolotāju!"

2017. gada akciju organizēja Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi.

Mūžizglītības kontekstā Zinību diena ir svētku diena katram – sākas jauns mācību gads. Izglītībā labs palīgs ir iepriekšējo paaudžu pieredze – atmiņu stāsti par izciliem skolotājiem iedvesmo mācīties un mācīt – stāstītājs, atceroties Skolotāju, atjauno savu vēlmi mācīties un izsaka publisku pateicību par pedagogu darbu. Stāstu lasītāji gūst idejas savam mācīšanās procesam. Jaunie pedagogi – krāj idejas savam darbam. Viens stāsts –  trīs ieguvumi!

  Aicinām iesūtīt stāstus par Kurzemes skolotājiem, kuri ir ietekmējuši jūsu izaugsmi un veicinājuši apkaimes attīstību neatkarīgi, kurā laikā esat tikušies un kurā mācību iestādē kopā strādājuši. Aprakstā jānorāda Skolotāja vārds un uzvārds, skola un laiks, kurā viņš ir strādājis vai strādā vēl joprojām. PASTĀSTIET, kā Skolotājs strādāja stundā un kāds bija ārpus skolas, lai jaunajiem skolotājiem, kuri tagad uzsāk darba gaitas vai vēl mācās pedagoģiju, būtu paraugs un iedvesmas avots. Stāsta apjoms – līdz 100 vārdiem. Stāsti tiks apkopoti Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv, lai sagaidot Latvijas valsts dzimšanas dienu, varam lepoties ar saviem skolotājiem!

  Stāstus gaidīsim elektroniski e-pastā skolotajustasti@gmail.com vai pa pastu Liepājas Novada fonds, Uliha 18 – 5, Liepāja LV – 3401.

  

 Visi 2016. gadā  akcijā “Pastāsti par savu skolotāju!” iesūtītie stāsti par iedvesmojošiem skolotājiem ir izlasāmi Liepājas Novada fonda mājas lapā.

2016. gada 25. novembrī, pateicoties Kurzemes NVO atbalsta centra un LR Kultūras ministrijas atbalstam, notika pirmā iedvesmas sarunu mozaīka – pasākums, kurā mijās stāsti par Skolotāju sniegto iedvesmu un  Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu radītā mūzika un māksla.

Pateicoties Liepājas pilsētas Kultūras pārvaldes, a/s Olainfarm un Daugavpils universitātes sniegtajam atbalstam ir izdota grāmata “Ķīmijas klade ar pielikumu. Roberts Akermanis”. Grāmata ir pieejama Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. vidusskolā pret ziedojumu Liepājas Novada fonda programmai “Skolotājs”.

Stāsti par iedvesmojošiem skolotājiem

Aelita Lekareva, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, vizuālā māksla

Agnese Venclova, Privātpamatskola “Varavīksne”, informātika un dabaszinības 

Aina Rutka, Durbes internātskola Līgutos, klases audzinātāja

Aleksandrs Ļebedevs, Priekules bērnu mūzikas skola, arkardeons

Anna Ušeņina,Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, sociālais pedagogs 

Arvīds Desmitnieks, Vaiņodes vidusskolas direktors, Liepājas rajona sporta skolas handbola treneris 

Daiga Muižule, Liepājas 6.vidusskola, latviešu valoda un literatūra 

Diāna Golovanova, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, angļu valoda

Jauns! Dmitrijs GorlačevsLiepājas A.Puškina 2.vidusskola, sporta skolotājs, 3.stāsti

Egils Jucevičs, Grobiņas ģimnāzija, fizika 

Eleonora Šmite, Kapsēdes pamatskola, matemātika un latviešu valoda

Ēriks Būmeisters, astoņgadīgā Liepājas 10.skola, matemātika

Gaļina Skorobogatova, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, biznesa un ekonomikas pamati, ģeogrāfija

Ilga Otto, Druvas vidusskola, matemātika un latviešu valoda

Ilona Lubgane, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, bioloģija, ķīmija

Imants Kagainis, Ventspils valsts 1. ģimnāzija, fizika 

Indra Eiermane, Ventspils valsts 1.ģimnāzija, ķīmija

Inga Vērse, Kapsēdes pamatskola, sākumskolas skolotāja

Irēna Irbe, Ventspils valsts 1.ģimnāzija, mūzika 

Irina Ivane, Ventspils 5.vidusskola un Ventspils valsts 1.ģimnāzija, bioloģija 

Jauns! Irina Navickiene Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, sākumskolas skolotāja – 5 stāsti

Irīna Timošenko, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, sākumskolas skolotāja 

Jānis Preiss Prūsis, Alsungas vidusskola, direktors 

Ludmila Jegorova, Liepājas 4.pamatskola, sociālais pedagogs

Maija Bergmane, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, latviešu valoda un literatūra

 Marija Andrēviča, Liepājas 1.ģimnāzija, matemātika 1.daļa

Marija Andrēviča, Liepājas 1.ģimnāzija, matemātika 2.daļa 

Marina Čičko, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, sākumklašu skolotāja

Marina Šķilvalte , Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskola, latviešu valoda un literatūra, filozofija, teātra vēsture

Modesta Andersone, Liepājas Raiņa 6.vidusskola, matemātika

Natālija Zabēļina, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, krievu valoda un literatūra

Natālija Zabēļina, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, krievu valoda un literatūra

Natālija Zabēļina, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, krievu valoda un literatūra

Olga Ņefjodočkina, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, politika un tiesības

Olga Maikokova, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, matemātika

Pāvils Cers, Kuldīgas raj. Snēpeles vidusskola,  dziedāšana

Pēteris Čačka, Vaiņodes vidusskola, vēsture 

Raisa Stunžāne, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, fizika

Resija Zauere, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, latviešu valoda un literatūra

Roberts Akermanis, Liepājas 5.vidusskola, bioloģija un ķīmija

Jauns! Santa Konstantīnova, Liepājas 8.vidusskola, klases audzinātāja 

Skaidrīte Brugevica, Kapsēdes pamatskola,  latviešu valoda un literatūra

Solvita Līduma, Privātpamatskola “Varavīksne”, latviešu valoda un literatūra, mājturība un tehnoloģijas

Solvita Līduma, Privātpamatskola “Varavīksne”, latviešu valoda un literatūra, mājturība un tehnoloģijas 

Solvita Līduma, Privātpamatskola “Varavīksne”, latviešu valoda un literatūra, mājturība un tehnoloģijas  

Visiem skolotājiem, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola

Tamāra Tropa, Ventspils valsts 1.ģimnāzija, latviešu valoda un literatūra 

Uldis Lācis, Druvas vidusskola, sports

Vera Spinga (Austriņš, Zelmenis, Bahs), Asītes pamatskola, Vācu valoda un krievu valoda

Velta Gaile, Liepājas 11.septiņgadīgā skola, audzinātāja

Jauns! Zīmele, Janovičs un Pikše, Puškina pamatskola Uliha iela, matemātika-klases audzinātājs-literatūra

Zelma Lūkate, Ziemupes septiņgadīgā skola, sports 

Zelma Pakula, astoņgadīgā Liepājas 10.skola, bioloģija

Žanis Leja, Priekules novads Kalētu skola, fizika un matemātika